Nový Územní plán Prachatice

Zastupitelstvo města Prachatice na svém zasedání dne 23. prosince 2008 schválilo pořízení nového územního plánu města.

Potřebnost nahrazení stávajícího územního plánu sídelního útvaru novým územním plánem přinesl stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinný od 1. ledna 2007, podle kterého by jinak 31. prosince 2015 stávající územně plánovací dokumentace pozbyla platnosti. Termín pozbytí platnosti stávající územně plánovací dokumentace byl následně změnou stavebního zákona posunut na 31.12.2020.

Nový územní plán bude pořízen a vydán pro kompletní území města, tedy pro celá katastrální území Kahov, Libínské Sedlo, Oseky, Perlovice, Prachatice, Stádla, Staré Prachatice, Volovice.
V rámci pořizování územního plánu budou přehodnoceny rozvojové možnosti území města a požadavky na jeho rozvoj. Posouzeny budou všechny žádosti o změnu stávajícího územního plánu sídelního útvaru a podněty k řešení v rámci pořízení nového územního plánu, které MěÚ Prachatice eviduje od 2. března 2005 (viz samostatný dokument Přehled podnětů ke stažení).

Územní plán musí vytvořit předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Musí stanovit základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí zastavěné území a zastavitelné plochy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch. Současně stanoví koncepci uspořádání veřejné infrastruktury (tj. dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství), uspořádání krajiny (včetně územního systému ekologické stability), vymezí veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

Územní plán bude zpracován nad katastrální mapou, resp. mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy, a vydán v měřítku 1:5 000. Pořízen bude po těchto základních etapách:

  1. doplňující průzkumy a rozbory
  2. zadání
  3. koncept a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - pokud bude v zadání stanoveno zpracování této etapy
  4. návrh

Na základě výběrového řízení je zhotovitelem územního plánu společnost "SP STUDIO", s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov. Celková cena díla je stanovena ve výši 1.764.000 Kč, bez DPH (bez případné etapy konceptu a vyhodnocení vlivů).

Zpracování územního plánu bude spolufinancované z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Městu Prachatice byla schválena finanční dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osy Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence ve výši 1 248 000 Kč. Dotace se týká etapy zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání (proběhlo v roce 2013, viz dále) a etapy návrhu územního plánu pro veřejné projednání (pořizovateli předán v roce 2014, viz dále). Viz také samostatný dokument Dotace IOP ke stažení. Podklady k vyplacení schválené dotace byly městem administrátoru dotace zaslány 3. července 2014.

Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Oprávněnou úřední osobou pořizovatele je Mgr. Vlastimil Lukášek.

Předpokládané vydání územního plánu je v průběhu roku 2015.

Dosavadní průběh pořizování územního plánu:

Doplňující průzkumy a rozbory

Doplňující průzkumy a rozbory a základní teze zadání územního plánu byly zpracovány zhotovitelem a předány pořizovateli v průběhu roku 2010. Tato etapa pořizování není projednávána.

Zadání

Návrh zadání územního plánu byl zpracován pořizovatelem v prosinci 2010. Stanovil hlavní cíle a požadavky na rozvoj území města, požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území a požadavky na obsah a rozsah návrhu územního plánu. Současně návrh zadání zohlednil všechny uplatněné požadavky fyzických a právnických osob na vymezení zastavitelných ploch (převážně pro individuální bydlení).
Rada města dne 20. ledna 2011, usnesení č. 171/2011, rozhodla o veřejném projednání zpracovaného návrhu zadání. Dne 9. února 2011 bylo oznámeno zveřejnění návrhu zadání územního plánu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí dle stavebního zákona (§ 47). Veřejné ústní jednání se v rámci projednání návrhu zadání nesvolává. Připomínky k návrhu mohl uplatnit každý, a to do 11. března 2011. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se podle stavebního zákona nepřihlíží (§ 47 odst. 2). Původní návrh zadání vystavený k veřejnému nahlédnutí je ke stažení níže (textová část návrhu, situace záměrů na provedení změn v území a oznámení o projednávání).
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, vydal k návrhu zadání územního plánu stanovisko, ve kterém na základě provedeného zjišťovacího řízení uplatnil podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). Důvodem byly neúměrné požadavky na záměry umístěné do volné krajiny bez návaznosti na zastavěná území či nadměrný rozsah nových ploch navazujících na zastavěná území.
Zastupitelstvo města dne 12. září 2011, usnesení č. 168-178/2011, schválilo úpravu návrhu zadání Územního plánu Prachatice a jeho nové předložení k posouzení krajskému úřadu. Úprava návrhu zadání znamená, že z celkem 144 podnětů fyzických a právnických osob, týkajících se změn funkčního určení území, nebude v rámci pořizování územního plánu dále prověřováno 37 podnětů, přičemž dojde k jejich zamítnutí již v etapě zadání územního plánu. Přehled podnětů fyzických a právnických osob je ke stažení níže. Úprava návrhu zadání dále zahrnuje vypuštění záměru golfového hřiště a přemístění střelnice z návrhu zadání.
Zastupitelstvo města dne 12. září 2011, usnesení č. 180/2011 a 181/2011, současně schválilo nezohledňování žádostí a jiných podnětů na změny ve využití území (žádostí o změnu územního plánu či o řešení v rámci nového územního plánu), týkajících se území města Prachatice, podaných po 12. září 2011 včetně, v rámci pořizování Územního plánu Prachatice. Tato podání budou shromažďována odborem stavebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice a následně do dvou let po vydání Územního plánu Prachatice předložena zastupitelstvu města k projednání pořízení změny územního plánu.
Text usnesení zastupitelstva města ze dne 12. září 2011 ve věci Územního plánu Prachatice je ke stažení níže.
Upravený návrh zadání předložený k novému stanovisku Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, je ke stažení níže (textová část návrhu, situace záměrů na provedení změn v území).
V novém stanovisku Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, čj.: KUJCK/41479/2011/OZZL/2 ze dne 9. listopadu 2011 již není požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu města Prachatice na životní prostředí (SEA) obsažen.
Na základě výsledku veřejného projednání návrhu zadání odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice vypracoval konečný návrh zadání Územního plánu Prachatice. Zastupitelstvo města dne 19. prosince 2011, usnesení č. 223/2011, schválilo zadání Územního plánu Prachatice. Text usnesení zastupitelstva města je ke stažení níže.
Schválené zadání územního plánu je ke stažení níže (textová část, situace záměrů na provedení změn v území).

Koncept a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Koncept ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovává, neboť zastupitelstvem města schválené zadání územního plánu nestanovilo zpracování této etapy.

Návrh

- návrh pro společné jednání

Pořizovatel svým opatřením ze dne 4. ledna 2012 zaslal zpracovateli schválené zadání územního plánu spolu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Návrh územního plánu pro společné jednání byl zpracovatelem předán pořizovateli dne 10. července 2012.
Zastupitelstvo města dne 24.9.2012 svým usnesením č. 331/2012 revokovalo usnesení zastupitelstva města č. 177/2011 ze dne 12.9.2011 tak, že z textu usnesení vypouští slova „a přemístění střelnice“ a současně schválilo doplněk konečného návrhu zadání Územního plánu Prachatice, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 223/2011 ze dne 19.12.2011, spočívající v doplnění požadavku „řešit nové umístění sportovní střelnice mimo dosah zastavitelných ploch vyžadujících hygienickou ochranu tak, aby byl splněn příslušný hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru“ do kapitoly c), třetí odrážka, bod Prachatice (str. 10 schváleného zadání). Dále schválilo zapracování plochy pro umístění střelnice na části pozemkové parcely KN č. 970/3 v k.ú. Prachatice do návrhu pořizovaného Územního plánu Prachatice.
Návrh územního plánu po úpravě dle výše zmíněného usnesení zastupitelstva města ze dne 24.9.2012 č. 331/2012 byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a dalšími účastníky (tzv. společné jednání podle § 50 stavebního zákona) dne 20. listopadu 2012. Na základě výsledku tohoto projednání pořizovatel následně řešil vzniklé rozpory. K nejzásadnějším stanoviskům dotčených orgánů uplatněných v rámci uvedeného projednání patří zejm.:

  1. Stanovisko Ministerstva kultury ČR, jako orgánu státní památkové péče – požaduje určitou úpravu návrhu urbanistické koncepce ve vztahu k Městské památkové rezervaci Prachatice a jejímu ochrannému pásmu, nesouhlasí s některými navrženými zastavitelnými plochami a plochami přestavby v ochranném pásmu hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla.
  2. Stanovisko Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) – nesouhlasí se zábory bonitně nejkvalitnější zemědělské půdy (I. a II. třídy ochrany), které dle zákona lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně, návrhem ÚP předpokládané zábory zemědělské půdy nejsou adekvátně vyhodnoceny a zdůvodněny ve vztahu k prokazatelným potřebám rozvoje města.

S výsledkem společného jednání o návrhu územního plánu bylo seznámeno zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. září 2013. Zastupitelstvo města v této souvislosti přijalo usnesení č.  449/2013 - 464/2013.
Požadavky Ministerstva kultury se pořizovateli v rámci dohodovacího řízení nepodařilo vyřešit dohodou. Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 16. září 2013, usnesení č. 452/2013, 453/2013, proto byla věc pořizovatelem předložena Ministerstvu pro místní rozvoj k řešení na úrovni ústředních správních úřadů. Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo s Ministerstvem kultury dohodu ve věci dne 6. května 2014.
Požadavky orgánu ochrany ZPF se pořizovateli v rámci dohodovacího řízení podařilo vyřešit dohodou.
Po vyřešení rozporů ze společného jednání o návrhu územního plánu pořizovatel zpracoval a zpracovateli předal pokyny pro úpravu návrhu územního plánu pro veřejné projednání. V rámci pokynů jsou zohledněny výsledky společného jednání o návrhu územního plánu, výsledky následných dohodovacích řízení (s Ministerstvem kultury a s Krajským úřadem - Jihočeský kraj, jakožto orgánem ochrany zemědělského půdního fondu) a výše zmíněná usnesení zastupitelstva města ze dne 16. září 2013, usnesení č. 449/2013 - 464/2013 (věcně nedošlo k naplnění usnesení č. 451/2013, 463/2013 a 464/2013, neboť by došlo k rozporu se stanoviskem dotčeného orgánu; usnesení byla naplněna procesně projednáním).

- návrh pro veřejné projednání

Návrh územního plánu pro veřejné projednání byl zpracovatelem předán pořizovateli dne 16. června 2014.
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Prachatice se konalo v období červenec - srpen 2014. Podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona měli v rámci stanovené lhůty vlastníci pozemků a staveb dotčení návrhem řešení, oprávněný investor (tj. dotčené obce, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti (tj. fyzická nebo právnická osoba zmocněná nejméně 200 občany města, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku) možnost uplatnit námitky proti návrhu územního plánu. Současně každý (tedy kdokoli) mohl k návrhu územního plánu uplatnit připomínky.  Lhůta pominula dnem 13.8.2014.
Návrh územního plánu pro veřejné projednání je ke stažení níže (textová část - výrok a odůvodnění, výkresy: základní členění území, hlavní výkres, koncepce veřejné infrastruktury, veřejně prospěšné stavby, koordinační, širší vztahy, předpokládané zábory ZPF, etapizace).

- vyhodnocení výsledků veřejného projednání

Následně pořizovatel podle § 53 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Rozpracované návrhy byly projednány při pracovním jednání zastupitelů města, které se konalo dne 17.6.2015. 
Následně byl návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu územního plánu, projednán s dotčenými orgány a krajským úřadem, jako nadřízeným orgánem územního plánování.
Na základě výsledku tohoto vyhodnocení námitek a připomínek pořizovatel zajistil úpravu návrhu územního plánu. Upravený návrh byl následně v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona předložen Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru ŽP, zemědělství a lesnictví, jako příslušnému úřadu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k posouzení a vydání nového stanoviska. Krajský úřad ve svém stanovisku k upravenému návrhu územního plánu ze dne 10.5.2016 požadoval zpracování vyhodnocení vlivu upraveného Územního plánu Prachatice na životní prostředí. V rámci následného jednání pořizovatele s krajským úřadem bylo dohodnuto, že vydá nové stanovisko, ve kterém nebude trvat na zpracování vyhodnocení vlivu upraveného územního plánu na životní prostředí za předpokladu, že zastavitelná plocha KP20 (návrhem územního plánu označena jako plocha výroby a skladování A1 Staré Prachatice) o celkové výměře 13,5489 ha bude upravena tak, že její rozsah bude menší než 5 ha a zbývající část bude převedena do územní rezervy.

- opakované veřejné projednání

Po dokončení této úpravy bylo opatřením pořizovatele ze dne 27. června 2016 svoláno na den 2. srpna 2016 opakované veřejné projednání návrhu územního plánu k projednání změn návrhu, provedených na základě výsledku řádného veřejného projednání uskutečněného v období července a srpna roku 2014, kterými došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Námitky k této úpravě mohli vlastníci pozemků a staveb, oprávněný investor a zástupce veřejnosti dotčení úpravou návrhu územního plánu podat nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 9. srpna 2016. V téže lhůtě mohl každý uplatnit k úpravě návrhu územního plánu své připomínky. Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách, který následně projednal s dotčenými orgány a krajským úřadem jakožto nadřízeným orgánem územního plánování. K uplatnění připomínek nedošlo.

Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání je uveden v kap. 1.n) odst. 2 textové části odůvodnění Územního plánu Prachatice.

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci  (prvního - řádného) veřejného projednání je uveden v kap. 1.n) odst. 1 a kap. 1.o) odst. 3 textové části odůvodnění Územního plánu Prachatice.

Na základě výsledku tohoto vyhodnocení námitek byl zpracován konečný návrh územního plánu pro předložení zastupitelstvu města na jeho zasedání v lednu 2017 s návrhem na vydání územního plánu.

Podrobnější informace lze získat na MěÚ Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje.

Dokumenty ke stažení:

PDF Návrh zadání - textová část  Návrh pro veřejné projednání srpen 2014:
PDF Návrh zadání - situace PDF Hlavní výkres
PDF Návrh zadání - oznámení projednání PDF Koncepce veřejné infrastruktury
PDF Přehled podnětů PDF Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření
PDF Usnesení z 12.9.2011 PDF Koordinační výkres
PDF Upravený návrh zadání - textová část PDF Širší vztahy
PDF Upravený návrh zadání - situace PDF Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
PDF Usnesení z 19.12.2011 PDF Etapizace
PDF Schválené zadání - textová část PDF Textová část - výrok
PDF Schválené zadání - situace PDF Textová část - odůvodnění
PDF Dotace IOP PDF Výkres základního členění území
Návrh pro opakované veřejné projednání červenec 2016: Upravený čistopis návrhu po opakovaném veřejném projednání - prosinec 2016:
PDF Hlavní výkres PDF Hlavní výkres
PDF Koncepce veřejné infrastruktury PDF Koncepce veřejné infrastruktury
PDF Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření PDF Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření
PDF Koordinační výkres PDF Koordinační výkres
PDF Širší vztahy PDF Širší vztahy
PDF Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL PDF Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
PDF Etapizace PDF Etapizace
PDF Textová část - výrok PDF Textová část - výrok
PDF Textová část - odůvodnění PDF Textová část - odůvodnění
PDF Výkres základního členění území PDF Výkres základního členění území