Zastavěné území města Prachatice

Územní plán sídelního útvaru Prachatice je schválen pro část katastrálního území Prachatice a Staré Prachatice.

Pro zbývající část správního území města Prachatice, která není řešena Územním plánem sídelního útvaru Prachatice, tj. část k.ú. Prachatice a Staré Prachatice a celá k.ú. Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice a Stádla, je vymezeno zastavěné území postupem podle § 59 a § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy.

Důvodem pro vymezení zastavěného území postupem podle stavebního zákona byla skutečnost, že pozemky mimo území řešené územním plánem a mimo zastavěnou část obce vymezenou k 1. září 1966 a vyznačenou v mapách evidence nemovitostí (tzv. "intravilán"), je podle stavebního zákona nutno považovat za nezastavěné území, ve kterém lze podle stavebního zákona v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

V zájmu změkčení výše uvedeného zákonného omezení pro umisťování nových staveb mimo území řešené územním plánem vydala Rada města Prachatice dne 10. října 2007 vymezení zastavěného území města Prachatice formou opatření obecné povahy.

Podrobnější informace lze získat na MěÚ Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje.

Dokumenty ke stažení:

PDF Opatření obecné povahy k vydání zastavěného území města 
PDF Aktualizace zastavěného území
ZIP Zastavěné území Kahov
ZIP Zastavěné území Libínské sedlo
ZIP Zastavěné území Oseky
ZIP Zastavěné území Perlovice
ZIP Zastavěné území Prachatice
ZIP Zastavěné území Stádla
ZIP Zastavěné území Staré Prachatice
ZIP Zastavěné území Volovice