Územní plán sídelního útvaru Prachatice

Územní plán sídelního útvaru Prachatice (dále jen „územní plán“) byl schválen městským zastupitelstvem dne 31. října 1994 pro část katastrálního území Prachatice a Staré Prachatice.
Neřeší tedy celé správní území města Prachatice, nýbrž pouze území vlastního města Prachatice s bezprostředním okolím, místní části Staré Prachatice a Ostrov a dále výrobní areál u Těšovic, včetně nedalekého mimoúrovňového křížení silnic II/145 a II/141.

Územní plán v řešeném území stanovuje urbanistickou koncepci, přípustné či nepřípustné funkční využití jednotlivých ploch a jejich uspořádání a určuje základní regulaci území. Součástí územního plánu je návrh dopravního řešení, koncepce řešení technického vybavení území obsahující zejména návrh vodohospodářských a energetických zařízení. Současně územní plán zajišťuje podmínky pro ochranu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.

Mezi nejvýznamnější, již realizované, záměry obsažené v územním plánu, patří např.:

 • revitalizace bývalých kasáren pro komerční účely a bydlení (realizováno např. střední odborné učiliště, provozovna Vishay, bytové domy, areál integrovaného záchranného systému, řada podnikatelských aktivit apod.),
 • přestavba území bývalého Okresního stavebního podniku a jeho okolí (realizován Penny market, kruhová křižovatka),
 • rozšíření čistírny odpadních vod města Prachatice,
 • podnikatelská zóna u Krumlovské ulice.

Mezi nejvýznamnější záměry navržené v územním plánu k realizaci, která případně již částečně probíhá, patří např.:

 • výstavba rodinných domů v lokalitě Pod Cvrčkovem (postupně se realizuje)
 • dostavba sídliště Šibeniční vrch (předpokládá se výstavba bytových a rodinných domů, dnes již realizován supermarket COOP, Domov seniorů Mistra Křišťana, bytový dům v Mírové ulici)
 • průmyslová zóna u Těšovic
 • obnova areálu Lázní sv. Markéty a Kandlova mlýna
 • dostavba severní strany Vodňanské ulice
 • přeložka silnice II/141 podél železniční trati do Těšovic (vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby)
 • výstavba nové čistírny pro Staré Prachatice a Ostrov

Od svého schválení v roce 1994 byl územní plán změněn:

 • Změna č. 1/94 schválena dne 25.3.1996
 • Změna č. 2/94 schválena dne  27.11.1998
 • Změna č. 3/94 schválena dne 9.9.2002
 • Změna č. 4/94 schválena dne 16.5.2005
 • Změna č. 5/94 schválena dne 16.5.2005
 • Změna č. 6/94 vydána dne 8.6.2009 (řeší dvě lokality u Budovatelské ulice)
 • Změna č. 7/94 vydána dne 30.1.2012 (řeší sběrný dvůr a kompostárnu u Krumlovské ulice)
 • Změna č. 8/94 vydána dne 28.1.2013 (řeší obchodní centrum u křižovatky Krumlovské a Nové ulice).

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 484/2013 ze dne 16.12.2013 schválilo pořízení Změny č. 9/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice. Jejím předmětem má být posouzení záměru vymezení plochy pro sportovní střelnici v lokalitě u Fefrovských rybníčků na pozemkové parcele KN č. 970/3 v k.ú. Prachatice. MěÚ Prachatice, jakožto pořizovatel změny, zpracoval návrh zadání změny č. 9/94 územního plánu a projednal ho v souladu se stavebním zákonem. Obdržel mj. nesouhlas Ministerstva kultury ČR a nesouhlas Krajského úřadu - Jihočeský kraj, jakožto vodoprávního úřadu, k návrhu zadání změny. Následně byla řešena úprava návrhu zadání, zajišťovány podklady pro ni. Návrh zadání byl v červnu 2014 upraven a zaslán Ministerstvu kultury. Upravený návrh zadání vyhovuje uplatněnému vyjádření Krajského úřadu - Jihočeský kraj, jakožto vodoprávního úřadu.

Závazná část územního plánu do Změny č. 5/94 včetně je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Prachatice č. 6/2005 o závazných částech územního plánu. Změna č. 6/94, Změna č. 7/94 a Změna č. 8/94 již byly vydány podle současného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) formou opatření obecné povahy.

Dne 16.7.2012 Rada města Prachatice na základě usnesení č. 1508/2012 vydala aktualizaci zastavěného území spočívající v úpravě hranice zastavěného území ve dvou lokalitách - Kahov a Stádla.
 
Podrobnější informace lze získat na MěÚ Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje.

Dokumenty ke stažení:

PDF Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Prachatice
PDF Výkres funkčních ploch
PDF Výkres funkčních zón
PDF Protipovodňová ochrana v územním plánu
PDF Změna č. 6/94 Hlavní výkres
PDF Změna č. 6/94 Textová část
PDF Změna č. 6/94 Opatření obecné povahy
PDF Změna č. 7/94 Hlavní výkres
PDF Změna č. 7/94 Textová část, Opatření obecné povahy
PDF Změna č. 8/94 Hlavní výkres
PDF Změna č. 8/94 Textová část, Opatření obecné povahy